uptime

MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year